مباحثه علمی ریاضی پایه دهم باحضورآقای میرزایی رتبه ۸۸کنکورسراسری۹۸

جدول پیشنهادی مطالعه هفتگی پایه دهم – رشته علوم تجربی

جدول پیشنهادی مطالعه هفتگی پایه دهم – رشته ریاضی فیزیک

برنامه آزمون های تک درس ویژه آمادگی کنکور آزمایشی 8/10 -پایه دهم