کلاسهای پایه دوازدهم در سال تحصیلی 1400-1399 در فضای مجازی آغاز شد