مباحثه علمی ریاضی با حضور جناب آقای وفا میرزایی رتبه 88 کنکورسراسری