گزارش تصویری صحبت های جناب آقای اخگری با دانش آموزان متوسطه دو ،هفته معلم و توصیه های اخر سال