چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود ای معلم که تو را دانش بسیار بوَد جان شاگرد به فدایت که سزاوار بوَد