به حول قوه الهی با کاهش یافتن سرایت ویروس کرونا در سطح کشور با تایید ستاد ملی کرونا کشور و دستور اداره آموزش و پرورش از تاریخ 1401/1/14 کلاس های فعالیت حضوری فعالیت خود را از نو آغاز کردند