همایش آشنایی با رشته های دانشگاهی

با حضور کارشناسان رشته ریاضی و تجربی  روز یکشنه 28 مهر ماه