مراسم دعا و نیایش

دانش آموزان عزیز فردا صبح منتظر حضور گرمتان هستیم