مباحثه علمی ریاضی
پایه دهم
باحضورآقای میرزایی رتبه ۸۸کنکورسراسری۹۸