مباحثه علمی ریاضی با حضور جناب آقای وفا میرزایی رتبه 88 کنکورسراسری

آموزش و یادگیری مشارکتی

تقویت بنیه علمی دانش آموزان

توجه به نقش برنامه ریزی در زندگی