زیر فصل های فیزیک یازدهم:

فصل1: الکتریسیته ساکن

فصل2: جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

فصل3:  مغناطیس

فصل4: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

 

زیر فصل های فیزیک یازدهم:

فصل1: الکتریسیته ساکن

علوم پایه هشتم

 • بار الکتریکی

باردار شدن مواد

واندوگراف (بارزا)

الکتروسکوپ (بارنما)

 • پایستگی و کوانتیده بودن بارالکتریکی

 • قانون کولن

برهم نهی نیروهای الکتروستاتیکی

تعادل الکتروستاتیکی

 • میدان الکتریکی

 • میدان الکتریکی حاصل از یک ذرۀ باردار

برهم نهی میدان های الکتریکی

دوقطبی

نقطۀ کور میدان

 • خطوط میدان الکتریکی (تجسم میدان)

میدان الکتریکی یکنواخت

آزمایش میلیکان

 • انرژی پتانسیل الکتریکی

 • پتانسیل الکتریکی

باتری

اختلاف پتانسیل در میدان یکنواخت

اختلاف پتانسیل و کار نیروی خارجی

 • میدان الکتریکی در داخل رسانا

رسانای باردار (قفس فارادی)

رسانای خنثی

چگالی سطحی بار الکتریکی

 • خازن

ظرفیت

 • خازن با دی الکتریک

میدان الکتریکی در داخل نارسانا

رسانای قطبیده و غیرقطبی

فروریزش

 • انرژی ذخیره شده در خازن

فصل2: جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

 • جریان الکتریکی

 • مقاومت الکتریکی وقانون اهم

 • عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

تغییر مقاومت ویژه با دما

ابررسانایی

مقاومت های پیچه ای و مقاومت های ترکیبی

ترمیستور، مقاومت نوری، دیودها

 • نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها

مولد

مدارهای تک حلقه و قانون ولتاژها

 • توان در مدارهای الکتریکی

انرژی و توان مصرفی در مقاومت

توان تولیدی و مصرفی در یک مولد واقعی

 • ترکیب مقاومت ها

قاعدۀ حلقه و به هم بستن هم جریانی (متوالی)

قاعدۀ انشعاب و به هم بستن هم ولتاژی (موازی، انشعابی)

 

 

فصل3:  مغناطیس

 • مغناطیس و قطب های مغناطیسی

منشا خاصیت مغناطیسی و دو قطبی مغناطیسی

 • میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی یکنواخت

 • نیروی مغناطیسی (وارد بر بار متحرک)

 • نیروی مغناطیسی (وارد بر سیم حامل جریان)

 • میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی

میدان مغناطیسی حاصل از سیم مستقیم

نیروی بین سیم های مستقیم حامل جریان

میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقۀ دایره ای حامل جریان

میدان مغناطیسی حاصل از سیم لولۀ حامل جریان

 • ویژگی های مغناطیسی مواد

 

 

فصل4: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

 • پدیدۀ القای الکترومغناطیسی

کمیت شار مغناطیسی

 • قانون القای الکترومغناطیس

 • قانون لنز

 • القاگرها

القای متقابل

خود القاوری

انرژی  ذخیره شده در القاگر

 • جریان متناوب

حرکت تناوبی

تولید جریان متناوب

مبدل ها