اولین جلسه نمایندگان علمی ، فرهنگی و ورزشی با مدیریت