زنگ ورزش

  1. استفاده از امکانات منطقه ای
  2. توجه به سلامت روحی-روانی و جسمانی دانش آموزان
  3. کسب استعداد ورزشی دانش آموزان