دبیر زیست شناسی دوازدهم تجربی

جناب آقای امیرحسین شهریاری

دبیر زیست شناسی دهم و یازدهم

جناب آقای مهدی مالدار

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری 

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

رزومه:

۱۵ سال تدریس در مدارس تهران و شهرستان

عضو انجمن بیوشیمی ایران

عضو انجمن باکتری لوژی ایران‌

سابقه کار در مدارس:

فرزانگان – سلام – دکتر حسابی – پردیس – ابرار نو