جلسات شورای دانش آموزی 

 مشارکت دانش آموزان در فعالیت های اجتماعی –

تمرین نقد و بررسی و تبادل نظر در عرصه های اجتماعی –

تقویت حس اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری –