تشریح قلب پایه دهم تجربی

  • توام نمودن آزمایش با تئوری
  • تسلط دانش آموزان به مباحث درسی

جهت دریافت فایل PDF اینجا را کلیک کنید