تحویل کارنامه های پایه دهم در جلسه غیرحضوری روز چهارشنبه یکم اردیبهشت از ساعت 15 الی 16 با والدین بوده و تحویل کارنامه های دانش آموزان پایه یازدهم در جلسات اختصاصی خانواده و دانش آموز با مدیر و مشاور پایه، طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 30 و 31 فروردین و یکم اردیبهشت ماه 1400 انجام شده است.