برگزاری کلاس های عصرمانی

آموزش و یادگیری مشارکتی

تقویت بنیه علمی دانش آموزان

توجه به نقش برنامه ریزی در زندگی