اولین مرحله آزمون ورودی پایه دهم روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه 1400 ساعت 16 به صورت مجازی برگزار گردید.

لازم به ذکر است مرحله دوم پایان خرداد ماه بعد از امتحانات برای جاماندگان برگزار می شود.