اولین آزمون هماهنگ بین مدرسه روز جمعه 19مهر ماه ساعت 7 صبح برگزار گردید