جهت افزایش شادابی و نشاط دانش آموزان در روز یکشنبه مورخ 6/5/98 از ساعت 7:30 الی 14:00 در مجتمع اوپارک مشغول به فعالیت ورزشی شدند