ارتباط خانواده و مدرسه

با سلام

🔺خانواده و مدرسه دونهاد تعلیم و تربیت است که وظیفه اصلی آنان این است که فرزندان را برای یک زندگی سالم وبا کیفیت آماده کنند.
🔺اگر ما بخواهیم درمورد زندگی با فرزندان خود صحبت کنیم، لازم است دونکته را درنظر بگیریم اول اینکه واقعیت های زندگی را هرچه هست به آنها بگوییم،ثانیا خودراموظف کنیم آنها را برای زندگی واقعی آماده کنیم.
🔺معمولا پدر و مادرها بدلیل علاقه زیادی که به فرزندان خود دارند بخش شیرین زندگی را برای آنان ترسیم می کنند و اجازه نمی دهند فرزندان آنان با تلخی های زندگی هم روبرو شوند.درصورتی که پدر و مادرها باید زندگی را باهمه پستی و بلندی هایش وبا همه آسانی وسختی هایش برای فرزندان خود بازگو کنند و حتی آنها را با آن مواجهه کنند.
🔺ترسیم زندگی گل و بلبلی واینکه فرزندان را به زندگی مرفه وبی دغدغه عادت بدهیم موجب می شود در آینده دربرخوردبا یک موقعیت دشوار، فرزند ما نتواند باتدبیر وشجاعت ازپس آن مشکل برآید.
🔺اینکه خوشی ها وناخوشی های زندگی هیچ موقع پایدار نیست یک اصل مهم زندگی است که همه ما واز جمله فرزندان ما باید آن را به خوبی درک کنیم وفرزندان ما بتوانند با هردو موقعیت خوشی وناخوشی ویا آسانی وسختی خودرا سازگار کنند.