تیم ما

مجموعه با توان حداکثری در راه توسعه فردی دانش آموزان در تمام زمینه ها در حال خدمت رسانی به دانش آموزان و اولیای گرامی مدرسه می کوشد