🔔 10 ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود:

1⃣نصیحت تکراری
2⃣ تذکر مداوم
3⃣ سرزنش
4⃣ منت گذاشتن
5⃣ مقایسه کردن
6⃣ جرو بحث کردن زیاد
7⃣ برچسب منفی زدن
8⃣ پیش بینی منفی (نفوس بد)
9⃣ گله و شکایت مداوم
🔟 متهم کردن