جلسه توزیع کارنامه و تقدیر از دانش آموزان پایه دهم برگزار شد

همایش “دورخیز برای موفقیت در آزمون سراسری 1400” برگزار شد.

همایش “دورخیز برای موفقیت در آزمون سراسری 1400”

جلسه هماهنگی فعالیت های آموزشی دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی برگزار شد