کلاسهای پایه دوازدهم در سال تحصیلی 1400-1399 روز شنبه 21 تیرماه 1399 از ساعت8 صبح در فضای مجازی آغاز شد.