کارسوق مث-بال

  1. آموزش ریاضی از طریق بازی
  2. تقویت کار تیمی و تمرین فراگیری راههای تجزیه و تحلیل و تدبیر
  3. پرورش نوآوری و خلاقیت در دانش آموزان