نشست و گفتمان آموزشی با جوانان فعال و هدفمند پایه یازدهم