مدیریت مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جناب آقای غلامرضا اخگری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الهیات دانشگاه تهران

رزومه:

25 سال سابقه مدیریت

معاونت فرهنگی آموزش و پرورش م 1 و دبیرستان شهید مطهری

معاونت آموزشی آموزش و پرورش م 1

مشاور خانواده راهنمایی شاهد م 1

دبیر دبیرستان‌های:

شهید مطهری، صدر، نراقی، دانشگاه آزاد م 1