مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان

مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان جلسه ایی با حضور اولیاء محترم پایه دهم و یازدهم تشکیل گردید. در پایان جلسه با معرفی کاندیدا های انجمن، اولیا آراء خود به صندوق رای انداختند.