مدیر دبیرستان متوسطه دوره اول

جناب آقای محمد ابراهیم گودرزی

مدیر دپارتمان عربی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

رزومه:

دبیر و مسئول برگزاری انجمن ادبی

مدیر مدارس جهان آرا، صالحین و دین و دانش

دبیر هنرستان شریف واقفی و دبیرستان امام خمینی (ره)

دبیر مدارس:

جهان آرا، صالحین، توحید، امام حسین (ع)، مطهری و دین و دانش

دبیر عربی پایه دوازدهم

جناب آقای سید محمد میرباقری