اولین جلسه نمایندگان علمی ، فرهنگی و ورزشی با مدیر متوسطه دو