بر آن شدیم به دلیل نظم و شرکت در آزمون جمعه و تلاش برای پیشرفت و موفقیتی که با عشق و علاقه و انگیزه انجام دادید روز دوشنبه را به یک روز با نشاط برایتان فراهم نماییم